• Welcome to the Kancolle Wiki!
 • If you have any questions regarding site content, account registration, etc., please visit the KanColle Wiki Discord

Module:Data/EquipmentRefit

From Kancolle Wiki
Jump to navigation Jump to search

Documentation for this module may be created at Module:Data/EquipmentRefit/doc

return {
  [1] = { -- DE
    [1] = true,
    [12] = true,
    [14] = true,
    [15] = true,
    [21] = true,
    [23] = true,
    [36] = true,
    [37] = true,
    [39] = true,
    [43] = true,
  },
  [2] = { -- DD
    [1] = true,
    [5] = true,
    [12] = true,
    [13] = 'Kasumi Kai Ni B only',
    [14] = true,
    [15] = true,
    [17] = true,
    [20] = true,
    [21] = true,
    [23] = true,
    [24] = 'Arare Kai Ni, Arashio Kai Ni, Ariake Kai, Asashio Kai Ni D, Fumizuki Kai Ni, Kasumi Kai Ni, Kasumi Kai Ni B, Kawakaze Kai Ni, Kisaragi Kai Ni, Makigumo Kai Ni, Michishio Kai Ni, Mikazuki Kai, Murasame Kai Ni, Mutsuki Kai Ni, Ooshio Kai Ni, Satsuki Kai Ni, Umikaze Kai Ni and Verniy only',
    [27] = 'Asashimo Kai Ni, Fletcher Mk.II, Kagerou Kai Ni, Kazagumo Kai Ni, Kuroshio Kai Ni, Makigumo Kai Ni, Naganami Kai Ni, Okinami Kai Ni, Shiranui Kai Ni, Verniy, Yukikaze Kai Ni and Yuugumo Kai Ni only',
    [29] = true,
    [30] = true,
    [33] = true,
    [34] = 'Dan Yang, Fletcher Kai Mod.2, Fletcher Mk.II, Kasumi Kai Ni, Murasame Kai Ni, Naganami Kai Ni, Shiranui Kai Ni, Shiratsuyu Kai Ni, Umikaze Kai Ni, Yukikaze Kai Ni and Yuugumo Kai Ni only',
    [36] = true,
    [37] = true,
    [39] = true,
    [40] = 'Fletcher Mk.II only',
    [43] = true,
    [46] = 'Arare Kai Ni, Arashio Kai Ni, Asashimo Kai Ni, Asashio Kai Ni D, Fumizuki Kai Ni, Kasumi Kai Ni, Kasumi Kai Ni B, Kazagumo Kai Ni, Kuroshio Kai Ni, Michishio Kai Ni, Okinami Kai Ni, Ooshio Kai Ni, Satsuki Kai Ni, Shiratsuyu Kai Ni, Umikaze Kai Ni, Verniy and Yukikaze Kai Ni only',
  },
  [3] = { -- CL
    [1] = true,
    [2] = true,
    [4] = 'Excluding Tatsuta Kai Ni, Tenryuu Kai Ni, Yuubari Kai Ni, Yuubari Kai Ni D and Yuubari Kai Ni Toku',
    [5] = true,
    [10] = 'Excluding Tatsuta Kai Ni, Tenryuu Kai Ni, Yuubari Kai Ni, Yuubari Kai Ni D and Yuubari Kai Ni Toku',
    [11] = 'Agano Kai, Gotland, Gotland Andra, Gotland Kai, Noshiro Kai, Sakawa Kai, Tama Kai Ni, Yahagi Kai and Yura Kai Ni only',
    [12] = true,
    [13] = 'Excluding Gotland, Tatsuta Kai Ni, Tenryuu Kai Ni, Yuubari Kai Ni D and Yuubari Kai Ni Toku',
    [14] = true,
    [15] = true,
    [17] = true,
    [20] = true,
    [21] = true,
    [22] = 'Abukuma Kai Ni, Yura Kai Ni and Yuubari Kai Ni Toku only',
    [23] = true,
    [24] = 'Abukuma Kai Ni, Gotland Andra, Kinu Kai Ni, Tama Kai Ni, Tatsuta Kai Ni, Yura Kai Ni and Yuubari Kai Ni Toku only',
    [25] = 'Gotland, Gotland Andra, Tama Kai Ni, Tatsuta Kai Ni and Tenryuu Kai Ni only',
    [27] = 'Agano Kai, Gotland Andra, Gotland Kai, Kiso Kai, Noshiro Kai, Sakawa Kai, Tama Kai, Tama Kai Ni, Yahagi Kai, Yuubari Kai Ni, Yuubari Kai Ni D and Yuubari Kai Ni Toku only',
    [29] = true,
    [30] = true,
    [33] = true,
    [34] = true,
    [35] = 'Gotland, Gotland Andra, Gotland Kai, Tama Kai Ni and Yura Kai Ni only',
    [36] = true,
    [37] = true,
    [39] = true,
    [40] = 'Yuubari Kai Ni D only',
    [42] = 'Gotland Andra, Gotland Kai and Tenryuu Kai Ni only',
    [43] = true,
    [45] = 'Tama Kai Ni and Yura Kai Ni only',
    [46] = 'Abukuma Kai Ni, Kinu Kai Ni, Tama Kai Ni, Tatsuta Kai Ni, Yura Kai Ni and Yuubari Kai Ni Toku only',
  },
  [4] = { -- CLT
    [1] = true,
    [2] = true,
    [4] = true,
    [5] = true,
    [12] = true,
    [13] = true,
    [14] = true,
    [15] = true,
    [17] = true,
    [20] = true,
    [21] = true,
    [22] = true,
    [23] = true,
    [27] = 'Kiso Kai Ni only',
    [33] = true,
    [34] = true,
    [36] = true,
    [39] = true,
    [43] = true,
  },
  [5] = { -- CA
    [2] = true,
    [4] = true,
    [5] = true,
    [10] = true,
    [11] = 'Pola Kai, Zara Due and Zara Kai only',
    [12] = true,
    [13] = true,
    [16] = true,
    [17] = true,
    [18] = true,
    [20] = true,
    [21] = true,
    [23] = true,
    [27] = true,
    [29] = true,
    [33] = true,
    [34] = true,
    [35] = 'Zara Due only',
    [36] = true,
    [39] = true,
    [40] = true,
    [42] = 'Zara Due only',
    [43] = true,
    [45] = 'Pola Kai, Zara Due and Zara Kai only',
  },
  [6] = { -- CAV
    [2] = true,
    [4] = true,
    [5] = true,
    [10] = true,
    [11] = true,
    [12] = true,
    [13] = true,
    [16] = true,
    [17] = true,
    [18] = true,
    [20] = true,
    [21] = true,
    [23] = true,
    [25] = true,
    [27] = true,
    [29] = true,
    [30] = true,
    [33] = true,
    [34] = true,
    [35] = true,
    [36] = true,
    [37] = true,
    [39] = true,
    [40] = true,
    [43] = true,
    [45] = true,
    [50] = true,
  },
  [7] = { -- CVL
    [4] = true,
    [6] = true,
    [7] = true,
    [8] = 'Excluding Kasuga Maru',
    [9] = 'Excluding Kasuga Maru, Shinyou, Shinyou Kai, Taiyou and Taiyou Kai',
    [12] = true,
    [13] = 'Excluding Kasuga Maru',
    [14] = 'Shinyou, Shinyou Kai, Shinyou Kai Ni, Taiyou Kai and Taiyou Kai Ni only',
    [15] = 'Shinyou, Shinyou Kai, Shinyou Kai Ni, Taiyou Kai and Taiyou Kai Ni only',
    [16] = true,
    [17] = true,
    [20] = true,
    [21] = true,
    [23] = true,
    [25] = 'Excluding Kasuga Maru, Shinyou, Shinyou Kai, Taiyou and Taiyou Kai',
    [26] = 'Excluding Kasuga Maru, Shinyou and Taiyou',
    [27] = true,
    [34] = 'Excluding Kasuga Maru',
    [35] = true,
    [36] = true,
    [39] = 'Shinyou Kai, Shinyou Kai Ni and Taiyou Kai Ni only',
    [40] = 'Excluding Kasuga Maru, Shinyou, Shinyou Kai, Taiyou and Taiyou Kai',
    [43] = true,
    [50] = true,
  },
  [8] = { -- FBB
    [3] = true,
    [4] = true,
    [5] = 'Bismarck Drei, Hiei Kai Ni C and Kongou Kai Ni C only',
    [10] = true,
    [11] = 'Italia, Kongou Kai Ni C, Richelieu Kai and Roma Kai only',
    [12] = true,
    [13] = true,
    [14] = 'Hiei Kai Ni C and Kongou Kai Ni C only',
    [16] = true,
    [17] = true,
    [18] = true,
    [19] = true,
    [20] = true,
    [21] = true,
    [23] = true,
    [28] = true,
    [29] = true,
    [33] = true,
    [34] = true,
    [36] = true,
    [37] = 'Hiei Kai Ni C and Kongou Kai Ni C only',
    [39] = true,
    [40] = true,
    [42] = true,
    [43] = true,
    [45] = 'Hiei Kai Ni C, Italia and Roma Kai only',
    [93] = true,
  },
  [9] = { -- BB
    [1] = 'Nagato Kai Ni only',
    [2] = true,
    [3] = true,
    [4] = true,
    [10] = true,
    [12] = true,
    [13] = true,
    [14] = 'Musashi Kai Ni only',
    [16] = true,
    [17] = true,
    [18] = true,
    [19] = true,
    [20] = true,
    [21] = true,
    [23] = true,
    [24] = 'Nagato Kai Ni only',
    [25] = 'Musashi Kai Ni and Mutsu Kai Ni only',
    [28] = true,
    [29] = true,
    [33] = true,
    [34] = true,
    [36] = true,
    [37] = 'Mutsu Kai Ni only',
    [38] = 'Musashi, Musashi Kai, Musashi Kai Ni, Mutsu Kai, Mutsu Kai Ni, Nagato Kai, Nagato Kai Ni, Yamato and Yamato Kai only',
    [39] = true,
    [40] = true,
    [42] = true,
    [43] = true,
    [45] = 'Musashi Kai, Musashi Kai Ni, Mutsu Kai, Mutsu Kai Ni, Nagato Kai, Nagato Kai Ni and Yamato Kai only',
    [46] = 'Mutsu Kai Ni and Nagato Kai Ni only',
    [93] = true,
  },
  [10] = { -- BBV
    [2] = true,
    [3] = true,
    [4] = true,
    [6] = 'Hyuuga Kai Ni and Ise Kai Ni only',
    [7] = 'Hyuuga Kai Ni and Ise Kai Ni only',
    [9] = 'Hyuuga Kai Ni and Ise Kai Ni only',
    [10] = true,
    [11] = true,
    [12] = true,
    [13] = true,
    [14] = 'Hyuuga Kai Ni only',
    [16] = true,
    [17] = true,
    [18] = true,
    [19] = true,
    [20] = true,
    [21] = true,
    [23] = true,
    [25] = true,
    [26] = 'Hyuuga Kai Ni and Ise Kai Ni only',
    [28] = true,
    [29] = true,
    [33] = true,
    [34] = true,
    [35] = true,
    [36] = true,
    [37] = 'Excluding Hyuuga Kai Ni and Ise Kai Ni',
    [39] = true,
    [40] = true,
    [42] = true,
    [43] = true,
    [45] = true,
    [50] = true,
    [93] = true,
  },
  [11] = { -- CV
    [4] = true,
    [6] = true,
    [7] = true,
    [8] = true,
    [9] = true,
    [12] = true,
    [13] = true,
    [16] = true,
    [17] = true,
    [20] = true,
    [21] = true,
    [23] = true,
    [25] = 'Kaga Kai Ni Go only',
    [26] = 'Kaga Kai Ni Go only',
    [28] = true,
    [34] = true,
    [35] = true,
    [36] = true,
    [40] = true,
    [43] = true,
    [50] = true,
    [56] = 'Kaga Kai Ni Go only',
    [57] = 'Kaga Kai Ni Go only',
    [58] = 'Kaga Kai Ni Go only',
    [59] = 'Kaga Kai Ni Go only',
  },
  [12] = { -- B
  },
  [13] = { -- SS
    [5] = true,
    [14] = true,
    [17] = true,
    [21] = 'I-504 and UIT-25 only',
    [22] = 'Excluding Luigi Torelli Kai and UIT-25',
    [23] = true,
    [30] = 'I-504, Luigi Torelli Kai and UIT-25 only',
    [32] = true,
    [37] = true,
    [43] = true,
    [46] = true,
    [50] = 'I-504, Luigi Torelli Kai and UIT-25 only',
    [51] = true,
  },
  [14] = { -- SSV
    [5] = true,
    [10] = true,
    [11] = true,
    [14] = true,
    [17] = true,
    [22] = true,
    [23] = true,
    [32] = true,
    [37] = true,
    [43] = true,
    [45] = true,
    [46] = true,
    [50] = true,
    [51] = true,
  },
  [15] = { -- AP
  },
  [16] = { -- AV
    [1] = true,
    [2] = 'Commandant Teste, Commandant Teste Kai, Nisshin, Nisshin A and Nisshin Kai only',
    [4] = true,
    [10] = true,
    [11] = true,
    [12] = true,
    [13] = true,
    [14] = 'Akitsushima Kai, Commandant Teste, Commandant Teste Kai, Nisshin A and Nisshin Kai only',
    [15] = 'Excluding Commandant Teste, Commandant Teste Kai, Nisshin, Nisshin A and Nisshin Kai',
    [16] = true,
    [17] = true,
    [20] = true,
    [21] = true,
    [22] = 'Excluding Akitsushima, Akitsushima Kai, Commandant Teste and Commandant Teste Kai',
    [23] = true,
    [24] = 'Excluding Akitsushima and Commandant Teste',
    [25] = 'Commandant Teste, Commandant Teste Kai, Nisshin A and Nisshin Kai only',
    [27] = true,
    [29] = true,
    [30] = true,
    [31] = 'Akitsushima Kai only',
    [33] = true,
    [34] = true,
    [35] = 'Akitsushima Kai, Commandant Teste, Commandant Teste Kai, Nisshin, Nisshin A and Nisshin Kai only',
    [36] = true,
    [37] = 'Excluding Akitsushima',
    [39] = true,
    [40] = 'Excluding Nisshin',
    [41] = 'Akitsushima, Akitsushima Kai, Nisshin A and Nisshin Kai only',
    [42] = 'Commandant Teste, Commandant Teste Kai and Nisshin A only',
    [43] = true,
    [45] = true,
    [46] = 'Excluding Akitsushima, Commandant Teste and Nisshin',
    [50] = true,
  },
  [17] = { -- LHA
    [1] = true,
    [4] = true,
    [6] = 'Excluding Shinshuu Maru and Shinshuu Maru Kai',
    [10] = 'Shinshuu Maru and Shinshuu Maru Kai only',
    [11] = 'Shinshuu Maru Kai only',
    [12] = true,
    [13] = 'Shinshuu Maru Kai only',
    [14] = 'Shinshuu Maru Kai only',
    [15] = true,
    [16] = 'Shinshuu Maru and Shinshuu Maru Kai only',
    [17] = true,
    [20] = true,
    [21] = true,
    [23] = true,
    [24] = true,
    [25] = 'Excluding Shinshuu Maru',
    [26] = 'Excluding Shinshuu Maru and Shinshuu Maru Kai',
    [27] = 'Shinshuu Maru and Shinshuu Maru Kai only',
    [29] = 'Shinshuu Maru Kai only',
    [30] = true,
    [34] = true,
    [35] = 'Akitsu Maru Kai and Shinshuu Maru Kai only',
    [36] = 'Excluding Shinshuu Maru',
    [37] = true,
    [39] = 'Shinshuu Maru and Shinshuu Maru Kai only',
    [40] = true,
    [42] = 'Shinshuu Maru Kai only',
    [43] = true,
    [45] = 'Shinshuu Maru and Shinshuu Maru Kai only',
    [46] = true,
    [50] = 'Excluding Shinshuu Maru and Shinshuu Maru Kai',
  },
  [18] = { -- CVB
    [4] = true,
    [6] = true,
    [7] = true,
    [8] = true,
    [9] = true,
    [12] = true,
    [13] = true,
    [16] = true,
    [17] = true,
    [20] = true,
    [21] = true,
    [23] = true,
    [28] = true,
    [34] = true,
    [35] = true,
    [36] = true,
    [40] = true,
    [43] = true,
    [50] = true,
    [56] = 'Shoukaku Kai Ni A and Zuikaku Kai Ni A only',
    [57] = 'Shoukaku Kai Ni A and Zuikaku Kai Ni A only',
    [58] = 'Shoukaku Kai Ni A and Zuikaku Kai Ni A only',
    [59] = 'Shoukaku Kai Ni A and Zuikaku Kai Ni A only',
    [94] = true,
  },
  [19] = { -- AR
    [1] = true,
    [4] = true,
    [12] = true,
    [17] = true,
    [20] = true,
    [21] = true,
    [23] = true,
    [25] = true,
    [27] = true,
    [31] = true,
    [33] = true,
    [36] = true,
    [43] = true,
    [50] = true,
  },
  [20] = { -- AS
    [1] = true,
    [2] = 'Jingei and Jingei Kai only',
    [4] = true,
    [10] = true,
    [11] = 'Jingei Kai only',
    [12] = true,
    [17] = true,
    [20] = true,
    [21] = true,
    [23] = true,
    [25] = true,
    [27] = true,
    [29] = 'Jingei Kai only',
    [33] = true,
    [34] = true,
    [36] = true,
    [37] = true,
    [39] = true,
    [40] = true,
    [43] = true,
    [45] = true,
  },
  [21] = { -- CT
    [1] = true,
    [2] = true,
    [4] = true,
    [5] = true,
    [10] = true,
    [12] = true,
    [13] = true,
    [14] = true,
    [15] = true,
    [17] = true,
    [20] = true,
    [21] = true,
    [23] = true,
    [27] = true,
    [29] = 'Kashima Kai and Katori Kai only',
    [34] = true,
    [36] = true,
    [39] = true,
    [43] = true,
  },
  [22] = { -- AO
    [1] = true,
    [2] = 'Kamoi Kai Bo only',
    [4] = 'Kamoi Kai Bo only',
    [8] = 'Hayasui Kai only',
    [10] = true,
    [11] = true,
    [12] = true,
    [13] = 'Hayasui Kai only',
    [14] = 'Hayasui Kai and Kamoi Kai Bo only',
    [15] = 'Kamoi Kai Bo only',
    [17] = true,
    [20] = true,
    [21] = true,
    [23] = true,
    [24] = 'Hayasui Kai and Kamoi Kai Bo only',
    [25] = true,
    [27] = 'Kamoi Kai Bo only',
    [29] = 'Kamoi Kai Bo only',
    [30] = true,
    [33] = 'Kamoi Kai Bo only',
    [34] = 'Kamoi Kai Bo only',
    [35] = true,
    [36] = true,
    [37] = 'Kamoi Kai Bo only',
    [39] = 'Kamoi Kai Bo only',
    [40] = 'Kamoi Kai Bo only',
    [41] = 'Kamoi Kai Bo only',
    [43] = true,
    [44] = true,
    [45] = true,
    [46] = 'Hayasui Kai and Kamoi Kai Bo only',
    [50] = 'Kamoi Kai Bo only',
  },
}